Zapytanie ofertowe nr 1/02/2020 na realizację: Rozbudowa strony internetowej o moduł do prezentowania i udostępniania wyników badań nad jakością wody

Zapytanie ofertowe

nr 1/02/2020

na realizację: Rozbudowa strony internetowej o moduł do prezentowania i udostępniania wyników badań nad jakością wody

 

Zamawiający:
Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000
z siedzibą w:
Łajs 11 B, 10-687 Łajs
NIP 7393713946
REGON 280274720
e–mail: m.danowski@lajs2000.pl
tel. +48533722272

 

Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000 prosi o przedstawienie oferty na wykonanie modułu do prezentowania i udostępniania wyników badań nad jakością wody Jeziora Łajskiego

 

na potrzeby realizacji projektu pn.: „Jezioro Kośno – ochrona siedlisk przed degradacją”,realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5. Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 05.03. Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr RPWM.05.03.00-28-0015/18-00, z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020
.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.lajs2000.pl.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Rodzaj zamówienia:
 • Usługi
 1. Nazwa zamówienia:
 • -Rozbudowa strony internetowej o moduł do prezentowania i udostępniania wyników badań nad jakością wody.
 1. Wspólny słownik zamówień (CPV):
 • 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron www.
 1. Zamawiający poszukuje wykonawcy, który podejmie się Rozbudowy strony internetowej o moduł do prezentowania i udostępniania wyników badań nad jakością wody.
 2. Przedmiotem oferty rozbudowa strony internetowej o moduł do prezentowania i udostępniania wyników badań nad jakością wody. Moduł powinien umożliwiać prezentowanie danych z badań i analiz na stronie Stowarzyszenia wraz z możliwością wysyłania danych do wybranych grup interesariuszy lub poszczególnych osób on-line. Funkcjonalność powinna prezentować bieżące oraz archiwalne dane z badań oraz wyniki wraz z komentarzami ekspertów w zakresie ochrony wód.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 5. Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać wykonana w terminie do 15.03.2020 r.

 

  II. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

 1. Okres realizacji zamówienia:
 • do dnia 15.03.2020 r.
 1. Parametry usługi:
 • Moduł ma za zadanie prezentować wyniki badań nad jakością wody, dane będą prezentowane na stronie Stowarzyszenia „Łajs 2000” http://www.lajs2000.pl/.
 • Moduł powinien umożliwiać prezentowanie w formie tabel parametrów chemicznych oraz parametrów biologicznych wody. Tabele powinny prezentować nazwy parametru, jednostkę miary oraz wartość.
 • Każde nowe badanie powinno zostać oznaczone datą, w którym to badanie zostało wykonane, do badania zastrzega się możliwość dodania komentarza eksperta.
 • Badania powinny być dodawane z poziomu panelu administracyjnego strony http://www.lajs2000.pl/, gdzie podczas dodawania nowego badania będzie można podać wszystkie parametry badania oraz ich wartości, datę badania oraz komentarz eksperta.
 • Moduł musi umożliwiać wysłanie wyników badań na wybrany adres email. Badania będą wysyłane w formie PDF.
 • Moduł musi być zintegrowany z istniejącą stroną http://www.lajs2000.pl/, dodawanie nowych badań i edycja poprzednich musi być możliwa z panelu administracyjnego strony stowarzyszenia. Wygląd modułu musi nawiązywać do szaty graficznej, która jest obecnie na stronie.
 • Moduł musi być wykonany za pomocą języka PHP, HTML oraz JS. Musi być osadzony w istniejącej stronie, opartej na CMS WordPress.
 • Usługa powinna zostać objęta gwarancją minimalną do dnia 31.12.2020 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

 1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 2. Wykonawca musi posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z językami programowania PHP, HTML oraz JS, oraz w pracy z systemem WordPress. Doświadczenie wykonawcy musi być poparte wykonaniem minimum 30 stron opartych na WordPress CMS, oraz poparte referencjami od minimum 5 klientów, przy realizacji projektów opartych na WordPress CMS.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletnie, to jest zawierające cenę wykonania usługi w  wymienionej ilości i terminach, obejmującą wszelkie koszty związane z usługą wynikające z zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych.
 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy dołączyć:

a)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem zapewnienia Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności formalnej złożonych ofert.

Ww. dokumenty należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienna wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

b)      Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Oświadczenie o którym mowa powyżej należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

c)       W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginalne lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.

 1. W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.
 2. W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

 

IV.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

 

 1. CENA – cena netto przedmiotu zamówienia – waga kryterium 60%;
 2. TERMIN – realizacji zamówienia – waga kryterium 40%;

 

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej . W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów.

 

Dla przedmiotu zamówienia: Rozbudowa strony internetowej o moduł do prezentowania i udostępniania wyników badań nad jakością wody

 LP Kryterium Waga kryterium Opis sposobu przyznania punktów
 1 CENA

Cena netto przedmiotu zamówienia

60% Algorytm oceny kryterium cena netto przedmiotu zamówienia:c1gdzie:

Cena najtańszej oferty – najniższa cena netto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert.

Oferowana cena – cena netto w PLN badanej oferty.Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Ceny powinny zostać podane w wartościach netto.

UWAGA:Przeliczenie waluty obcej na PLN, celem dokonania porównania ofert będzie następowało wg kursu średniego NBP ustalonego na dzień ostatecznego terminu i składania ofert.

 2 TERMIN

Termin dostawy –rozumiany jako czas do realizacji przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy

40% Algorytm oceny kryterium terminu realizacjic2

gdzie:

Czas minimalny – czas wskazany w ofercie w której zaoferowano najszybszy czas realizacji spośród wszystkich ocenianych ofert rozumiany jako czas do realizacji wykonania przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy w dniach.

Czas badanej oferty – rozumiany jako czas do realizacji wykonania przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy liczony w dniach.

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + D

gdzie:

 • L – całkowita liczba punktów,
 • C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
 • D – punkty uzyskane w kryterium „Termin”,

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta na poszczególne zadania uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie oferty.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym Zapytaniem ofertowym wymagania. Oferta która nie będzie spełniała chociażby jednego z postawionych wymogów zostanie przez Zamawiającego odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. Ocenie nie będzie podlegała również oferta złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania.

 

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

 1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 21.02.2020 r. do godz. 15:00, pod adresem Butryny 100, 10-687 Olsztyn,
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).

Ofertę należy złożyć w jeden z wymienionych sposobów:

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
 • przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2020 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zarządu Zamawiającego, pod adresem Butryny 100, 10-687 Olsztyn.

 

VII. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania:

 1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
 2. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
 7. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
 8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej ilości ofert, tylko oferta, która wpłynęła jako pierwsza zostanie poddana procedurze oceny.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 10. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
 11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz zapisem, w zależności od zadania, którego dotyczy oferta: „Oferta na realizację: Rozbudowa strony internetowej o moduł do prezentowania i udostępniania wyników badań nad jakością wody. Nie otwierać przed 21.02.2020 r. godz. 15:30”.
 12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

 

VIII. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielne podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

 

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest:

Michał Danowski

e–mail: m.danowski@lajs2000.pl

tel. +48533722272

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.

Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: m.danowski@lajs2000.pl.

 1. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym i umieści je na swojej stronie internetowej www.lajs2000.pl i stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
 2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej www.lajs2000.pl oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
 3. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.

 

X. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2.
 2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 • ­zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, mające wpływ na realizację umowy;
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 • ­zmiany terminu płatności;
 • ­zmiany organizacyjne polegające na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany nie mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
 • zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego);
 • zmian określonych w projekcie umowy.
 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – wzór, załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór, załącznik nr 2.
 3. Projekt umowy, załącznik nr 3.