Jezioro Kośno ochrona siedlisk przed degradacją

Krótki opis projektu

Projekt „Jezioro Kośno-ochrona siedlisk przed degradacją” ochroni wody rezerwatu Jeziora. Kośno wraz z siedliskami i gatunkami(obszar Natura 2000)przez rekultywację Jeziora Łajs. Celem projektu jest odtworzenie .siedlisk i kształtowaniu warunków dla ich trwałego zachowania przez poprawę jakości wody zdegradowanego Jeziora Łajs i przywrócenie jego równowagi ekologicznej celem zachowania dobrej jak wód jeziora Kośno i ochronę środowisku przyrodniczym na obszarze Rezerwatu Jeziora Kośno Jeziora łączy kanał, nadmierny ładunek niepożądanych substancji biogennych dostaje się do jeziora Kośno. Projekt zakłada zabiegi ochronne w zlewni(keramzyt),rekultywację techniczną metodę inaktywacji fosforu(koagulant żelaza PIX),poprawę przydennych warunków .tlenowych(czysty tlen, platforma techniczna do podawania tlenu).

Cele projektu

  • Podstawowym celem projektu jest odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania poprzez poprawę jakości wody zdegradowanego Jeziora Łajskiego i przywrócenie jego równowagi ekologicznej celem zachowania dobrej jakości wód jeziora Kośno i ochronę środowiska przyrodniczego na obszarze Rezerwatu Jezioro Kośno.
  • Uzyskanie lepszych mechanizmów bioróżnorodności na obszarze Rezerwatu Jezioro Kośno. Dzięki realizacji projektu i rekultywacji jeziora Łajs polepszy się stan wody w Jeziorze Łajs, a tym samym podniesie to walory środowiskowe dla mieszkańców Gminy Purda oraz turystów
  • Celem rekultywacji jeziora Łajs jest nie tylko przywrócenie mu walorów użytkowych, ale przede wszystkim ochrona siedlisk niezwykle cennego ekosystemu jeziora Kośno

Planowane efekty

  • Zamierzonym efektem tych działań ma być m.in. czystość jezior. Projekt również ma zbieżne oddziaływanie: poprawa jakości środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków rozwoju zrównoważonej gospodarki rybackiej i turystyki.
  • Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia czystości jeziora Łajs i utrzymania czystości jeziora Kośno, ochrony siedlisk i kształtowania warunków do ich trwałego zachowania.
  • Dzięki realizacji projektu zwiększy się powierzchnia siedlisk o lepszym statusie ochrony, poprzez ochronę i przywrócenie równowagi ekologicznej jeziora Łajs, a tym samym zachowanie dobrej jakości wód jeziora Kośno.

 

Wartość projektu : 2 000 000.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 695 750.00 zł